Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Informacja wymagana – dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Administratorem danych osobowych jest Maciej Smoręda Agencja Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (01-961 Warszawa) ul. Wrzeciono 12A lok. 39; NIP 5241721028; REGON 526196295, tel: 604 642 773; e-mail: maciej@smoreda.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Maciej Smoręda tel. 604 642 773 adres e-mail: maciej@smoreda.pl

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane osobowe przechowywane będą przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa).

4. Kategorie danych osobowych obejmują m. in. imię i nazwisko, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu tożsamości, adres e-mail, adres, inne dane niezbędne do wykonania usługi.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych: dostawcom oprogramowania i usług hostingowych, księgowych, innym pośrednikom współpracującym, kancelariom notarialnym, Urzędom Miasta, Urzędom Skarbowym, Sądom Rejonowym, dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Maciej Smoręda Agencja Nieruchomości roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pan/Pani wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. Udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

13. Korzystanie z usług firmy Maciej Smoręda Agencja Nieruchomości jest równoznaczne z Pana/Pani oświadczeniem oraz zapewnieniem Maciej Smoręda Agencja Nieruchomości, że jest Pan/Pani uprawniony/uprawniona do przekazania Maciej Smoręda Agencja Nieruchomości danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/Panią dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.